שנה טובה

הנוף הכי יפה בארץ!!!

שכונה חדשה דו משפחתי ורביעיות הכי צמוד לטבע
לפרטים: החברה לפיתוח בית אריה בע"מ 08-9127005
להלן תקנון ההגרלה

 

תקנון הגרלה / סדר קדימות בבחירת מגרשים פרויקט 201/3

(32 מגרשים ) – החברה לפיתוח בית אריה בע"מ

מועד הגרלה –     14/4/2019      שעה        18:00 במועדון הגמלאים בבית אריה

(הפניה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד)

 

הגדרת הזכות :

הזכות להתקשר עם החברה לפיתוח בית אריה בע"מ (להלן: "החברה") בחוזה לקבלת שירותי פיתוח ביחס למגרש שיבחר על ידי המשתתף במסגרת ההגרלה (להלן: "המשתתף") ולקבל הפניה לחתימת הסכם "בר רשות" מול ההסתדרות הציונית, בהתאם לסדר הקדימות שיוגרל (להלן: "הזכות").

מובהר כי חתימת הסכם לקבלת שירותי פיתוח, בנוסח שיאושר על ידי החברה, מהווה תנאי למימוש הזכות.

כל משתתף מאשר עם הצטרפותו לרשימה כי ידוע לו שזכויות הבניה במגרשים כפופות להוראות תב"ע 201/3 וכן להוראות תכנית הבינוי שתוכן ע"י הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה של הישוב עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, והוא מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה כלפי המועצה, הוועדה המיוחדת, ההחברה לפיתוח ו/או מי מטעמן.

 

1.       דמי השתתפות כל משתתף נדרש לתשלום "דמי השתתפות" בסך 20,000 ש"ח  שישולמו מראש במועד הרישום להגרלה כמפורט בסעיף 3, בהעברה בנקאית או בשיק מזומן רשום לפקודת החברה, כתנאי להשתתפות בהגרלה. 

מובהר כי מתוך סכום זה יגבו דמי רישום בסך 3,000  ש"ח למי שזכה בהגרלה ולא יחתום על הסכם פיתוח מגרש במועד שייקבע על ידי החברה.

 

תנאי סף להשתתפות בהגרלה :

2.       משתתף שמלאו לו 18 שנה.

3.       רישום מראש להגרלה ותשלום דמי ההשתתפות בסך 20,000 ש"ח שישולמו מראש  במועד רישום ההגרלה  באמצעות שיק  עד ליום ___10/4/2019________ (להלן: "מועד הרישום"). ובאמצעות העברה בנקאית עד לתאריך 14/4/2019 בשעה  15:00.

4.       תשלום "דמי השתתפות" יופחת מתעריף דמי הפיתוח הנקובים בהסכם הפיתוח עליו יחתום המשתתף שיזכה בהגרלה.

5.       במועד ההרשמה המשתתף  יעביר את פרטיו האישיים לחברה לפיתוח: שם, שם משפחה, מס' ת.ז., טלפון וכן אסמכתאות לבדיקת עמידתו בקריטריונים לרישום ולהשתתפות בהגרלה (דור המשך אישור זכאות משרד השיכון ומגורי הורים בבית אריה, תושב ותיק ו משפרי דיור )

אופן ביצוע ההגרלה

6.       ההגרלה תתקיים בקרב הנרשמים, שנרשמו להגרלה ושילמו את דמי ההשתתפות עד למועד הרישום.

7.       תתקיימנה שלוש הגרלות בין הנרשמים שנכנסו לרשימת ההגרלה:

 

8.1   הגרלה ראשונה בקרב תושבים וותיקים ובנים ממשיכים:

 

תושבים ותיקים: תושבים הרשומים כתושבי הישוב בית אריה-עופרים לפחות  15 שנים אשר אין בבעלותם דירת מגורים או חלק מדירת מגורים, בישוב או בכל מקום אחר . מי שבבעלותו 1/3 או פחות מ – 1/3 מהזכויות בדירת  מגורים, ייחשב כמי שאין בבעלותו דירת מגורים לצורך ההשתתפות בהגרלה.

"בנים ממשיכים" – בנים שהוריהם רשומים במועד ההרשמה כתושבי הישוב בית אריה – עופרים ועונים לקריטריונים של משרד השיכון ואשר ימציאו את האסמכתאות הנדרשות ע"י החברה  למשרדי החברה, עד ליום 14/4/2019 בשעה 15:00 , לנוחיותכם קישור לאתר משרד השיכון https://www.gov.il/he/service/request_for_eligibility_confirmation

 

8.2   הגרלה תושבים "משפרי דיור":  תושבי הישוב בית אריה-עופרים הרשומים במועד ההרשמה כבעלי דירת/בית מגורים בישוב.

 

8.       הגרלה לקהל הרחב – מי שנרשם עד למועד ההרשמה ושילם דמי הרשמה. בהגרלה יוגרלו מספרים סידוריים בהתאם לכמות המשתתפים (יוכנו מראש פתקים עם מספרים עוקבים החל מ- 1 לכל סבב הגרלה).

9.       כל מועמד ימשוך פתק, המספר שיגריל יקבע את סדר הקדימות לבחירת מגרש אחד בלבד בסבב הרלוונטי לאותו משתתף.  מס' 1 יבחר את המגרש שבחר בו ראשון מתוך כלל המשתתפים באותו סבב, מס' 2 יבחר שני וכו'.

10.   חתימת חוזה ,מול החברה לפיתוח תבוצע בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההגרלה, במועד שייקבע ע"י החברה, בתיאום עם המשתכן בכפוף למו"מ על הסכם פיתוח. החברה תהא רשאית לדחות מועד זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

11.   זוכה שלא יחתום על חוזה פיתוח במועד שיקבע ע"י החברה, יאבד את זכותו, יחוייב בדמי רישום בסך 3,000 ₪ והמגרש בו זכה ישווק בשנית ע"י החברה, ללא מגבלה כלשהי .

12.   במידה ויוותרו מגרשים פנויים לאחר השלמת שתי ההגרלות ישווקו המגרשים שנותרו לפי שיקול דעתה של החברה.

13.   משתתף בהגרלה מוותר בעצם השתתפותו על כל טענה שיש לו כנגד החברה ו/או המועצה ו/או מי מטעמם, ככל שיש לו כזו במועד ההגרלה.

 

בכבוד רב,

החברה לפיתוח בית אריה בע"מ 

 

 

 

 

 

 

 

הדפסשלח לחבר

חדשות

עצור
שאלון עצמי לבדיקת סיכון במערכת יחסים זוגית
לפרטים, אנא לחצו על הכותרת
28/07/2020
התחדשנו במרכזיה חדשה
המספר הראשי נותר כשהיה - 08-9127000 (גם מספרי הפקס נותרו כשהיו). לצפיה באלפון המועצה, אנא לחצו על הכותרת
7/06/2020
ריענון הנחיות לבקשת העסקת פועלים פלסטינאים
לפרטים נא לחצו על הכותרת
2/06/2020
עבור לתוכן העמוד