נהלי הרשמה לחוגים

שנת פעילות תפתח ביום ראשון, י"ב אלול התש"ף, 1/9/2020 ותסתיים ב- 30/6/2021.
פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של משתתפים ובהתאם לדרישות המדריכים. למחלקת תרבות וספורט שמורה הזכות לסגור חוג במהלך השנה, מפאת מיעוט משתתפים וכן להחליף ספק או מדריך במהלך שנת הפעילות.

 1. במקרה של סגירת חוג על ידי המחלקה מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף יתרת דמי ההשתתפות היחסיים, עד תום התקופה.
 2. בחוגים מסוימים יתכן מספר עודף של נרשמים, במקרה כזה כל הקודם זוכה, וכניסה לחוג במשך השנה הינה על בסיס מקום פנוי.
 3. שיעורי ניסיון יתקיימו רק בחודש ספטמבר. ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד .
 4. התשלום לחוגים יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי / המחאות / מיום הרישום ועד לסוף הפעילות (בהתאם לתקופת פעילות החוג), או במזומן (תשלום מראש לכל השנה).
 5. במקרה של ביטול מפגש, מצד מחלקת תרבות, פנאי וספורט / מפעיל החוג, יקבלו המשתתפים הודעה על מועד אחר לקיום המפגש שבוטל. בכל מקרה לא יינתן זיכוי כספי.
 6. רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והסדיר את התשלום למשך כל הפעילות יורשה להשתתף בחוג.
 7. במידה שההמחאה החודשית תחזור, תגבה בגינה עמלת המחאה חוזרת ע"ס 20 ₪.
 8. בחלק מהחוגים תידרש רכישת ציוד / ערכות / ביגוד / שירות. במקרים אלו ההשתתפות בחוג מחייבת תוספת תשלום בנפרד. היה שמסיבה כלשהי תתבטל ההשתתפות בחוג, הערכה תישאר בידי המשתתף ולא יהיה זכאי להחזר התשלום בגינה.
 9. כמו כן יתכנו מופעים במהלך השנה אשר כרוכים בתשלום נוסף למחיר החוג ואין חובת השתתפות בהם.
 10. בריאותכם חשובה לנו ולכן נדרשת חתימה על הצהרת בריאות במעמד הרישום לפעילות.

ביטול השתתפות בחוג והחזרים כספיים

 1. ביטול השתתפות בחוג יתבצע בכפוף להגשת טופס בקשה לביטול ההשתתפות, חודש.
  הביטול יכנס לתוקפו בחודש הבא אחריו. לא יתבצעו ביטולים טלפונים.
 2. משך הטיפול בבקשת החזר כספי בגין ביטול ההשתתפות הינו עד 30 ימי עסקים.
 3. היעדרות מחוג אינה פוטרת מתשלום מלא.
 4. כל ביטול לאחר ה 21/4/01 מחייב המשך תשלום עד סוף שנת הפעילות. תלוי בתחילת כל חוג.
 5. החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור ורק במחלה של מעל חודש ימים.
 6. הוצאות ו / או עמלות בנקים / צ'קים עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה יחולו על ההורים.
 7. ניתן לבטל את החוג באמצעות הגשת בקשה בכתב עד ה-15 בכל חודש למזכירות הגביה בלבד.
 8. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר. ביטול ייכנס לתוקפו בתום החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב. עד אז ניתן להשתתף בחוג עד לסוף החודש.
 9. אין ביטול חוג רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.
 10. לא יינתן החזר שיעור או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.
 11. שיעור המתבטל עקב היעדרות המדריך או מאילוצי המרכז, נעשה כמיטב יכולתנו להחזירו במועד אחר כולל בחודש יולי.

הנחות

בן / בת שני במשפחה – תינתן הנחה של %10 על החוג הזול ביותר, במקרה של ביטול החוג, תבוטלנה גם ההנחות. אין כפל הנחות בכל מקרה.​

כללי​

המחלקה שומרת לעצמה את הזכות ועל פי שיקול דעתה להוציא משתתפים המפריעים/ מסכנים ומתנהגים לא כראוי.
העניין הכספי בגין הנ"ל יהיה כנוהל למקרה ביטול ייזום.