מחלקת הנדסה

יהונתן כתבן
מהנדס המועצה
08-6256541
08-9127008
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
שםתפקידטלפוןדואל
רות שרעבימזכירת המחלקה08-6256541sruth@beit-arye.co.il
תמיר אהרוןבודק תוכניות08-6256543atamir@beit-arye.co.il
ניסים גואטהמפקח בניה050-6798655 | 08-6256544 pakach@beit-arye.co.il

 

​נהלים

כל שינוי חיצוני של המבנה, בפתחים, מפלסים, גבהים, תוספת בניה, מצללות, פרגולות, חניות, בריכות וכד' מצריכים היתר בניה מסודר במחלקת הנדסה.

בקשה להיתר בניה

לצורך הגשת בקשה להיתר בניה (חדשה/תוספת), יש להגיש יחד עם התכנית:

 1. תכנית מודד עדכנית מקורית וחתומה
 2. צילומי 4 חזיתות ברורות מודפסות על נייר A4 של המגרש/המבנה וחזית נוספת קדמית ממפלס הכביש
 3. צילום ת.ז. של המבקשים
 4. טופס אישור זכויות
 5. רשיון עורך בקשה
 6. רשיון מהנדס / קונסטרוקטור

הגשת בקשה ל"עבודה מצומצמת"

לצורך הגשה של "עבודה מצומצמת" ניתן להגיש בהליך מקוצר מחסן/פרוגולות/קירוי/גדר/חניה:

 1. יש לצרף סכמה שרטוטית ידנית ע"ג צילום של תוכנית היתר וחזיתות, ובה להראות את מיקום הבקשה, מידות וגודל השטח המבוקש.
 2. אישור מהנדס.
 3. תמונות של המבנה.
 4. תיאום ביקור בנכס עם מחלקת הנדסה מראש.
 5. חתימת שכן (במידה שיתבקש).

טופס טיולים

לצורך חתימה על "טופס טיולים":

 1. יש לתאם מראש ביקור במחלקת הנדסה.
 2. לדאוג להסדיר את כל החריגות מול המחלקה, במידה שישנם.

תב"ע - תוכניות בנין עיר

לצפייה בתוכניות ובתשריטים לחץ כאן.

טפסים

טופסמסנן
בקשה לכריתת עצים
בקשה לעבודה מצומצמת
בקשה לתעודת גמר
הנחיות לקבלת טופס 4
הצהרת האחראי לביקורת לשחרור ערבות בנקאית - טופס 4
התחייבות לפני קבלת טופס 2 ב
טופס 1 - טופס בקשה לחשמל זמני
טופס 3 - טופס הספקת חשמל קבוע
טופס בקשה להקצאת קרקע בית אריה-עופרים
טיפוח שטח ציבורי-בקשה 
טופס התקשרות עם מטמנה מורשת
תצהיר לקבלת חשמל זמני
תצהיר של אחראי שלד בניין