חוק חופש המידע

​חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 ,נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה. בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים. במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.​
למידע נוסף על הוראות החוק.

פרטי הממונה על חופש המידע

הממונה על חוק חופש המידע: גב' מרב לוי
טלפון: 08-6256555
פקס: 08-9127020
דוא"ל: LMERAV@BEIT-ARYE.CO.IL

קבלת מידע על פעולות המועצה כרוכה בתשלום אגרה.

 1. להלן הסכומים המעודכנים:
  • ​​אגרת בקשה למידע: 20 ₪ - תנאי מקדמי לטיפול בבקשה לקבלת מידע הינו תשלום האגרה.
  • אגרת טיפול: החל משעת העבודה הרביעית, ישלם מבקש המידע עבור כל שעת עבודה של איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו-אגרת טיפול בסך של 30 ₪.
  • אגרת הפקה: 0.2 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב, או 2.5 ש"ח לדיסקט מחשב.
 2. ​מבקש המידע ימלא את הטופס המצורף הזה​​.
 3. ​המועצה תודיע למבקש על ההחלטה בבקשתו תוך 30 יום.
 4. החליטה המועצה להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע ההחלטה תוך 15 יום.
 5. דחיית הבקשה היא בסמכות הממונה על מסירת המידע- ​​גב' מרב לוי
 6. תשלום האגרה יעשה במח' הגביה של המועצה 08-6256537/549.

​דוחות חופש המידע

צו / דו"ח