הנחיות למילוי טופס בקשה לוועדת הנחות מארנונה

* יש למלא את הטופס בשלמותו!

  1. להקפיד על מילוי סעיף א' ו ב '  במלואם כולל הילדים.
  2. יש לצרף צילום תעודת זהות + ספח.
  3. יש לצרף אישורי הכנסה של כל המתגוררים בנכס מכל מקור שהוא לרבות הכנסות מביטוח לאומי, של שלושת החודשים אחרונים.
  4. אישורים על מצב משפחתי. במידה ולא רשום בתעודת זהות.
  5. צילום חוזה שכ"ד במידה והבית מושכר.
  6. יש לצרף תדפיסי בנק לשלושת החודשים האחרונים