נוהל מתן שירות נגיש

​​הקדמה: 

מוגבלות היא קושי לתפקד. הקושי התפקודי נובע מחוסר התאמה בין היכולת התפקודית של האדם לבין הסביבה הפיזית והאנושית הקיימת. נגישות היא התאמה של המרחב ליכולת התפקודית של אנשים עם מוגבלות, ותפיסת הנגישות מתייחסת לכל אדם כאל אדם שלם, בעל יכולות מסוימות ומטילה על החברה להתאים את הסביבה בה הוא מתפקד, למגוון רחב ככל האפשר של יכולות אנושיות, באופן שתאפשר לכל האנשים מכל קשת היכולות לתפקד בה בצורה מיטבית, בטוחה ומכובדת. 

כנותני שירות, עלינו להקדיש תשומת לב מיוחדת לצרכיהם של תושבי המועצה, בהם, בין היתר, אנשים עם מוגבלות. תושב עם מוגבלות הוא תושב ככל תושב אחר, אינו מצפה ליחס מיוחד, אלא להתחשבות בצרכיו. אין לכפות עזרה. עם מעט הבנה והתחשבות, נוכל להעניק להם שירות מיטבי, באופן שוויוני וברמת נוחות, איכות ובטיחות כפי שניתנת לכלל הציבור. להלן מספר נהלים שעלינו לקיים על מנת להעניק לאנשים עם מוגבלות את השירות הנגיש הרצוי:

ביצוע התאמות נגישות בנהלים, הליכים ונוהגים: 

הרשות המקומית בתהליכי  הסדרה והתאמה סבירה של נוהל, הליך או נוהג בשירות להנגשת השירות, לרבות שינוי או הוספה שמטרתם: 
 • לאפשר מתן שירות לאנשים עם מוגבלות.
 • לקבוע תנאים אשר יבטיחו את מתן השירות לאנשים עם מוגבלות באופן שוויוני וברמת נוחות, איכות ובטיחות כפי שניתנת לכלל הציבור.
 • לאפשר לאנשים עם מוגבלות נגישות לשירות האמור, לרבות על ידי קביעת הליכים פשוטים ובהירים לקבלת השירות.

מתן שירות בלא המתנה בתור 

אדם עם מוגבלות, הזכאי לכך, אינו ממתין בתור לבקשתו או לבקשת האדם המלווה אותו. רשאי האחראי לדרוש מן האדם עם המוגבלות הצגת תעודת נכה תקפה המציינת את זכאותו להתאמה זו, שהיא אחת מאלה:
 • ​תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי
 • תעודת נכה שהנפיק האגף לשיקום במשרד הביטחון
 • ניתן שירות לפי תור הנקבע בתיאום מראש, יקבע האחראי למתן השירות את מועד מתן השירות לבקשת אדם עם מוגבלות, ביום ובשעה תוך התחשבות במוגבלותו של האדם.  אין באמור בתקנת משנה זו משום חיוב האחראי בהקדמת תור שנקבע לאדם עם מוגבלות לפני מוזמנים אחרים.

הסתייעות בחיות שירות 

המועצה ביצעה התאמות בנוהלי השירות, הליכיו ונוהגיו, כך שאדם עם מוגבלות יוכל להשתמש בשירות הציבורי תוך הסתייעות בחיית שירות, ואולם אין היא חייבת במתן טיפול לחיית השירות או פיקוח עליה, בעת מתן שירות לאדם עם מוגבלות.
לא הייתה חיית השירות כלב נחייה, יציג האדם עם המוגבלות לבקשת נותן השירות, תעודה או סימן המעידים על היות החיה חיית שירות.

הסתייעות במלווה

 המועצה ביצעה התאמות בנוהלי השירות, הליכיו ונוהגיו, כך שאדם עם מוגבלות יוכל להשתמש בשירות הציבורי תוך הסתייעות במלווה מטעמו של האדם עם המוגבלות.

מלווה מטעם גוף ציבורי

במקום ציבורי שבו יותר מקומה אחת, ומספר החדרים שבהם ניתן שירות לציבור עולה על עשרה, המועצה תספק לבקשת אדם עם מוגבלות אשר הוגשה זמן סביר מראש, מלווה מטעם נותן השירות לאדם עם המוגבלות, אשר יסייע לו בהתמצאות במקום ובהגעה לכל חלקי המקום הנדרשים לו לשם קבלת השירות, ואשר יתלווה אליו בכל זמן שהותו במקום.

סיוע במילוי טפסים 

קבלת שירות המותנית במילוי טפסים בכתב יד, בהקלדה או במסך מגע במקום שניתן בו השירות, המועצה  (נותני השירות) תספק סיוע במילוי הטפסים, על פי בקשתו של אדם עם מוגבלות אשר עקב מוגבלותו אינו יכול לכתוב או להקליד, לפי העניין.

נוהלי פינוי בחירום 

המועצה התאימה את נוהלי הפינוי והחילוץ בחירום הקיימים במקום שניתן בו השירות, כדי להבטיח שפינויים של אנשים עם מוגבלות ייעשה במהירות, בנוחות ובבטיחות ותוך שמירה על כבודו של האדם. 

פטור מתשלום למלווה של אדם עם מוגבלות במקומות ציבוריים מסוימים

הרשות המקומית שנותנת שירות, לא תגבה ממלווה של אדם עם מוגבלות תשלום בעד הכניסה למקום הציבורי והנאה מן השירות הניתן בו, בכפוף למפורט להלן באתר המועצה.

פרסום התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין - אתר משחקים 

הרשות המקומית הנגישה ומפרסמת את כל אתרי המשחקים הנגישים באתר המועצה.

התאמות נגישות למידע 

מידע הנמסר לכלל הציבור ומידע הנמסר באופן פרטני, על אודות כל שירות ציבורי וכחלק ממנו, בכתב או בעל פה, לרבות בטפסים, חוברות מידע עלונים ופרסומים הניתנים לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו, מכתבים והודעות, וכן מידע הנמסר אמצעות הטלפון, למעט פרסומות, ולמעט מידע המסופק באמצעות האינטרנט שבוצעו בו התאמות לפי תקנות התאמות נגישות לשירות ולגבי אותן התאמות בלבד, יימסר לבקשת אדם עם מוגבלות, באופן שיבטיח לו נגישות למידע ולקבלת השירות. נותן שירות יספק את המידע באמצעות אחת מהתאמות נגישות אלה:
 • ​דפוס או כתב יד, לרבות כתיבה במחשב
 • דפוס נגיש
 • דפוס נגיש תוך שימוש בפישוט לשוני בעיצוב ברור ובסמלול לפי העניין ולפי אופי המידע
 • קובץ קול כגון (mp3)
 • בקובץ קול כאמור בפסקה (ד) תוך שימוש בפישוט לשוני בתוך זמן סביר לפי העניין, אך לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה.
 • קובץ דיגיטלי (כגון: text plain או pdf ) הניתן להקראה באמצעות תוכנת הקראה או ניתן להמרה לברייל באמצעות מדפסת או צג ברייל, בתוך זמן סביר לפי העניין, אך לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה.
 • באמצעות הקראה מיד עם הגשת הבקשה; היה המידע כתוב על גבי יותר מ-3 עמודים, רשאי נותן השירות לספק את ההקראה במועד שיתואם עם מקבל השירות ולא יאוחר משבוע מיום הגשת הבקשה.
 • בכתב ברייל, בתוך זמן סביר לפי העניין, אך לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה.
 • בסיוע מערכת עזר קבועה או ניידת לשמיעה או מערכת להגברת שמע אישית שבה נעזר האדם עם המוגבלות, לפי העניין.